Tytuł projektu: „Inteligentny system monitoringu i podnoszenia efektywności energetycznej” (Intelligent system of monitoring and improving energy efficiency)

Realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0096/20
Wartość dofinansowania (PLN) : 1.345.400,00
Okres realizacji: 2020-08-02 – 2023-01-31

W ramach projektu opracowane zostaną modele energetyczne przedsiębiorstwa, obejmujące w szczególności obszary o kluczowym wpływie na zużycie energii, wyznaczone zostaną kluczowe wskaźniki monitorujące skuteczność zastosowania
w procesach efektywności energetycznej. Zostaną przeanalizowane instalacje oraz procesy produkcyjne, zbadany zostanie potencjalny wpływ na opracowywane modele związany z zapotrzebowaniem na energię i moce w odniesieniu do czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Na podstawie profili i procesów nastąpi opisanie wymagań funkcjonalnych i warunków brzegowych funkcjonowania poszczególnych obszarów oraz zidentyfikowane zostaną kluczowe wskaźniki efektywności energetycznej. Badanie posłuży opracowaniu różnych modeli i profili referencyjnych, które zostaną zmapowane oraz wkomponowane w procesy nadzoru i sterowania efektywnością energetyczną


Tytuł projektu: „Opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji pełnej gamy asortymentowej drutów ze stopów Zn-Al przeznaczonych do ochrony korozyjnej metodą metalizacji natryskowej”

Realizowany w ramach:  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa;
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0361/17
Całkowita wartość wydatków na realizację projektu(PLN) : 23 793 170.40
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN) : 23 793 170.40
Wartość dofinansowania (PLN) : 10 953 522.36
Okres realizacji:  01.01.2018 – 31.12.2020

Projekt dotyczy opracowania i walidacji w warunkach przemysłowych ZM SILESIA SA technologii produkcji drutów ze stopów Zn-Al. wykorzystywanych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych metodą metalizacji natryskowej przeznaczonych dla producentów turbin wiatrowych, rur stalowych, konstrukcji stalowych, części dla motoryzacji i kondensatorów oraz metalizowanych folii.

Wdrożenie nowej technologii pozwoli dokonać skokowej zmiany w zakresie produkcji drutów Zn-Al i poszerzyć ofertę o 77 pozycji asortymentowych.

Osiągnięcie założonego celu wymaga przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych – opracowania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i badawczych oraz zweryfikowania i zwalidowania w warunkach przemysłowych stanowisk: odlewniczego, pomiaru i dozowania ciekłego metalu na koło odlewnicze, walcowania, transferowania ciekłego metalu z układem odgazowania i filtracji metalu.


Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych wyrobów płaskich walcowanych ze stopu ZnCuTi odkształcalnych w niskich temperaturach”


Tytuł projektu: „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów Zn-Cu-Ti z taśm odlewanych metodą Huntera” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Priorytet 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych .Nr POIG .01.04.00-24-304/13
Całkowita wartość wydatków na realizację projektu(PLN) : 11 975 956.00
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN) : 9 987 744.00
Wartość dofinansowania (PLN) : 5 278 800.00
Okres realizacji:  01.06.2014 – 31.12.2015

Tematyka projektu dotyczy opracowania nowego innowacyjnego procesu wytwarzania w środowisku technologicznym ZM SILESIA SA blach ze stopów cynk-miedź-tytan przeznaczonych na elewacje, pokrycia dachów oraz systemy ich odwadniania (rynny,  kolanka,  sztucery,  rzygacze,  etc.). Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej analizy środowiska techniczno –  technologicznego produkcji blach ze stopu Zn-Cu-Ti w ZM SILESIA SA i opracowanie wytycznych do modernizacji układu odlewniczego Huntera oraz walcarki kwarto pod kątem możliwości wytwarzania nowego asortymentu blach ze stopów Zn-Cu-Ti o jakości i parametrach spełniających współczesne wymagania przemysłu dekarskiego.


Tytuł projektu: „Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych”

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 3 095 385
Wartość dofinansowania (PLN): 2 193 840
Okres realizacji: 01.03.2016 – 30.11.2017 r.

W wyniku realizacji projektu opracowana zostanie unikatowa w skali międzynarodowej technologia wytwarzania bieli cynkowej o wysokiej jakości, która zapewni maksymalny odzysk traconego dotychczas cynku. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii przyniesie następujące korzyści:

  • obniżenie energochłonności produkcji związanej ze zużyciem gazu i energii elektrycznej,
  • obniżenie wskaźnika zużycia energii przy produkcji bieli cynkowej
  • maksymalny odzysk cynku z powstałych w obrębie instalacji odpadów,
  • wprowadzenie technologii mniej uciążliwej dla środowiska oraz bardziej bezpiecznej dla człowieka m.in. poprzez znaczne obniżenie emisji CO2, NOx, CO, SO2 wynikające przede wszystkim ze zmniejszenia zużycia gazu.”

Informacja na stronie www.hutaolawa.pl